Facebook Nyereményjáték Szabályzat

WATCHDIVAT.HU ÁLTAL SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉK

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A nyereményjáték szervezője:
1.1. Watchdivat.hu (Palla Lajos e.v), 6221 Akasztó Csengődi utca 27, a továbbiakban: „Szervező. Minnie Mouse Apple Watch bőr szíj /Minnie2/ promótálása és népszerűsítése céljából.

2. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:
2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 14. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A
Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt.
A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a
Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és
megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében,
kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.
2.2. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja;
2.3. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.

A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási
kötelezettséggel.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen alapul.

3. A Nyereményjáték időtartama
3.1. A jelen Nyereményjáték 2022.07.20-án 11:45 órakor indul, és 2021.07.27. 11:45-ig óráig tart.

4. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége
4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett
regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és
bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

5. A Játék nyereménye
I. 1 db Minnie Mouse Apple Watch bőr szíj /Minnie 2/ a választott méretben 38/40/41mm vagy 42/44/45mm.

6.A játékmenete, sorsolás
5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.2. Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a játékban. A hozzászólásban, a watchdivat.hu oldalon összesen hány fajta mickey és minnie mouse szíj található kérdésre kell válaszolni.
5.3. A játék végén a nyertest a socialwinner.besocial.hu oldalon sorsoljuk ki.

7.Nyeremény átvétele
6.1. A sorsolást követően a nyerteseknek 24 órán belül üzenetben vagy e-mailben fel kell vennie a szervezővel a kapcsolatot.
6.2. A főnyeremények átvétele személyesen vagy postai úton történik. (Csak Magyarország területén belülre postázzuk).
6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

8.Adózás
7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.

9.Adatvédelem
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti email címén: info@watchdivat.hu

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb
információt is.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos
tudomásul veszi, hogy amennyiben

– a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja
rendelkezésre
– vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri,
az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a
Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Watchdivat.hu 6221 Akasztó Csengődi utca 27, 2022.07.20.

preloader